Chủ Nhật,19/02/2017 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 


Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 698
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 698
78/KH-LĐLĐ 15/02/2017 Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023
532/LĐLĐ 15/02/2017 Công văn Về việc phân bổ chỉ tiêu các cuộc tư vấn, tuyên truyền pháp luật lưu động năm 2017
73/KH-LĐLĐ 13/02/2017 Kế hoạch Giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện pháp luật lao động trong doanh nghiệp năm 2017 theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị
74/KH-LĐLĐ 13/02/2017 Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn năm 2017
75/KH-LĐLĐ 13/02/2017 Kế hoạch Học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong CNVCLĐ
76/KH-LĐLĐ 13/02/2017 Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ năm 2017
77/KH-LĐLĐ 13/02/2017 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
12/HD-LĐLĐ 09/02/2017 Hướng dẫn Về việc thực hiện các quy định mới về quản lý tài chính, tài sản công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành năm 2016
71/KH-LĐLĐ 08/02/2017 Kế hoạch Hoạt động Báo cáo viên Công đoàn; cộng tác viên Bản tin Công đoàn và trang web LĐLĐ tỉnh năm 2017
70/KH-LĐLĐ 07/02/2017 Kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương và Sơ kết Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/8/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI